Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Antimobbestrategi


Mobning er ødelæggende for alles trivsel og skal derfor bekæmpes. Antimobbestategien supplerer ”Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber” samt skolens IT-læseplan.


Definitioner:

Trivsel: Eleven føler sig generelt veltilpas på skolen.

Konflikt: Følelsesmæssige spændinger/ sammenstød mellem elever om en given uenighed.

Drillerier: Drilleri er en form for adfærdssprog mellem mennesker. Det er typisk enkeltstående, tilfældige og spontane situationer, i modsætning til mobning, som er en systematisk udstødelse.

Mobning: Gentagende og systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkeltperson i social sammenhæng. Mobning kan både være digital og/eller foregå i den ”virkelige” verden. Mobning er ikke en pludselig, enkeltstående handling. Nyere forskning peger på, at mobning ofte er et gruppefænomen, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange.


På Lille Næstved skole gør vi følgende:


1. Forebyggende:
 

 • Denne plan + skolens ordensregler gennemgås hvert skoleår for elever og forældre af klasselæreren.
   
 • Forældre, elever og personale lever op til ”Gensidige forventninger” og skolens ordensregler.
   
 • Mobning, herunder digital mobning, indgår i undervisningen på alle klassetrin. Der arbejdes specifikt med digital dannelse og netetik.
   
 • Klasselæreren tager, i samarbejde med klasserådet, initiativ til sociale arrangementer for elever og forældre med eller uden medarbejderdeltagelse.
   
 • Forældre opfordres til at indgå aftaler om private klassearrangementer.
   
 • Der arbejdes i indskoling og på mellemtrin med elevernes sociale udvikling.
   
 • Fritidsdelen afholder trivselssamtaler.
   
 • Elevens trivsel indgår i skole/hjem-samtaler.
   
 • Klassens trivsel drøftes på alle forældremøder.
   
 • Klasselæreren sikrer, at klassen aftaler nødvendige trivselsregler, og at disse overholdes.
   
 • Der er tilsyn med eleverne i alle pauser.
   
 • Lærer, pæd. og elever samarbejder om at skabe et fysisk miljø i klassen, der fremmer trivsel.
   
 • Der arbejdes på at skabe gode muligheder for frikvartersaktiviteter for eleverne.
   
 • Klasselæreren sikrer undervisning i regler og etik for anvendelse af mobiltelefon og anden elektronisk kommunikation


 2. Afdækkende:
 

 • Årlige trivselsundersøgelser.
   
 • Elever, forældre og personale har pligt til at videregive oplysninger om mobning til klasselæreren.
   
 • Klasselæreren taler med eleverne.
   
 • Observationer. 


3. Indgribende og genoprettende:
 

 • Når skolen bliver opmærksom på mistrivsel/mobning eller lignende, er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Handlings-planen skal fungere som et pædagogisk redskab, der skal hjælpe skolen med at udarbejde en strategi til bekæmpelse af den aktuelle mobbesituation.
   
 • Klasselæreren/primærpædagog er tovholder og sikrer at mobningen straks ophører.
   
 • Der indgås aftaler, der sikrer mod gentagelse. Alle involverede inddrages, og der aftales opfølgning.
   
 • Kontakt til implicerede elevers forældre.
   
 • Øget tilsyn.
   
 • Konfliktløsning/mægling. 


4. AKT-team (Adfærd, Kontakt og Trivsel):
 

 • Sparring/vejledning med Akt-teamet, der består af pædagoger og lærere på de enkelte afdelinger.
   
 • Hjælp til observationer, herunder afdækning af relationer mellem elev-elev, lærer-elev, lærer-forælder.
   
 • Hjælp til opstilling af konkrete forslag til ændringer, ideer, metoder og strategier til igangsættelse af en positiv udvikling.
   
 • Afdækning af sociale mønstre i klassen.
   
 • Hjælp til samtaler med enkelte elever/hele klasser/forældre.