Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Specialtilbud

Næstved Kommune har en række specialtilbud, der er rettet mod forskellige elevgrupper.

På Lille Næstved Skole har vi ”F-klasserne”.

F-klassernes elever har bl.a. udviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger mv.) og/eller sociale, faglige, emotionelle vanskeligheder. F-klasserne er opdelt i tre grupper; F1 (0.-3. klasse), F2 (4.-6. klasse) og F3 (7.-9. klasse). F-klasserne er placeret på afdeling Digtervej.

Vores klasser er sammensat med udgangspunkt i elevernes faktiske klassetrin set i forhold til alder, men vi tager også hensyn til andre undervisningsfaglige og udviklingsmæssige behov. Vi vægter og stræber efter at lave homogene grupper.

Eleverne i vores specialtilbud er kendetegnet ved at have brug for undervisning i små grupper, at have brug for en tæt voksenkontakt og guidning samt at have brug for at skoledagen er meget tydeligt struktureret og forudsigelig.

Den enkelte elevs undervisning beskrives gennem individuelle elevbeskrivelser, undervisningsplaner og årsplaner, der tager sit udgangspunkt i elevens kompetencer og udviklingspotentialer. Undervisningen planlægges både i forhold til den enkelte elev, og i forhold til gruppen.

Den sociale læring vægtes højt, da det er væsentligt at kunne navigere i fællesskaber på en hensigtsmæssig måde uanset hvilke udfordringer, man har.

Lille Næstved Skoles specialtilbud ønsker at sikre den enkelte elev et skoletilbud, hvor eleven bliver passende udfordret, samtidig med at eleven trives og møder glad i skole.

I de elevsager, hvor det er nødvendigt, har Lille Næstved Skole et godt og udvidet tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i Næstved Kommune. Det kan fx være sagsbehandlere, psykologer, ergoterapeuter m.fl. Det tværfaglige samarbejde skal sikre, at indsatsen omkring eleverne i specialtilbuddene på Lille Næstved Skole bliver så helhedsorienteret som muligt.

Undervisningen sker for hele folkeskolens fagrække, og som udgangspunkt deltager eleverne i folkeskolens afgangsprøver.

Eleverne følger timetallet i folkeskoleloven således, at elever i indskolingen (0.-3. klasse) har 30 ugentlige undervisningstimer, elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse) har 33 ugentlige undervisningstimer, og eleverne i udskolingen (7.-9. klasse) har 35 ugentlige undervisningstimer. Der ansøges hvert år om at konvertere den understøttende undervisning til to-lærertimer, hvorfor timetallet er lidt reduceret.

Undervisningen sker med meget tydelig struktur og en stor grad af forudsigelighed for eleverne.

Der fokuseres og arbejdes dedikeret i forhold til, at flest mulige elever skal tilbage til almenområdet. Dette sker typisk ved delvis udslusning på områder og inden for fag, der passer til barnet.

Vi prioriterer et tæt og konstruktivt forældresamarbejde meget højt. Dialog med elevernes forældre sker efter behov, hvilket i perioder kan være dagligt eller med få dages mellemrum. Den tætte og løbende forældredialog kan ske på forskellig vis og med forskellig intensitet: Fra personlige møder, kontaktbøger i aula over telefonsamtaler til SMS’er – det er situationen, der afgør dialogkanalen.