MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Specialtilbud


Lille Næstved Skole har en række specialtilbud, der er rettet mod forskellige elevgrupper:

  • På afdeling Fuglebjerg har vi ”T-klasserne”, hvis elever har psykosociale og emotionelle vanskeligheder. Herunder bl.a. elever med tilknytningsforstyrrelser og ADHD-diagnoser, herunder også andre udviklingsforstyrrelser. T-klasserne er opdelt i tre grupper alt efter klassetrin: T1 er for 0.-2./3. klasse, T2 er for 3./4.-6. klasse, mens T3 er for 7.-9. klasse
  • På afdeling Fuglebjerg har vi også vores ”S-klasser”. Eleverne i S-klasserne har primært generelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Der arbejdes i tilbuddet også med de elever, der har afledte sproglige udfordringer, hvilket gælder for mange. S-klasserne er ligesom T-klasserne opdelt i tre grupper alt efter klassetrin: S1 er for 0.-2./3. klasse, S2 er for 3./4.-6. klasse, mens S3 er for 7.-9. klasse.
  • På afdeling Fuglebjerg har vi ”U-klasserne”. Dette tilbud er for elever med diagnoser inden for autismespektret eller elever, der vil profitere af, at blive mødt i dagligdagen med en autismevenlig pædagogik i et mere skærmet tilbud. Ligesom i de øvrige specialklasser er U-klasserækken inddelt i en indskolingsgruppe for 0.-2./3. klasse, en mellemtrinsgruppe for 3./4.-6. klasser og en udskolingsgruppe for 7.-9. klasse.
  • På afdeling Karrebækvej og afdeling Herlufsholmvej har vi  ”F-klasserne”. F-klassernes elever har bl.a. udviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger mv.) og/eller sociale, faglige, emotionelle vanskeligheder. F-klasserne er opdelt i tre grupper, hvor F1 (0.-2./3. klasse) og F2 (3./4.-6. klasse) er placeret på afdeling Karrebækvej, mens F3 (7.-9. klasse) er placeret på afdeling Herlufsholmsvej
  • På afdeling Sandved er der R1 klassen. Dette er et tilbud for elever med sociale, faglige og emotionelle udfordringer. Herunder bl.a. tilknytningsforstyrrelser og elever med ADHD diagnose. R1 er målrettet elever fra 0.-3. klasse.


Alle vore klasser og grupper er sammensat med udgangspunkt i elevernes faktiske klassetrin set i forhold til alder, men vi tager også hensyn til andre undervisningsfaglige og udviklingsmæssige behov. Fx er placeringen i T eller F klasserne meget afhængig af elevens profil. Vi vægter og stræber efter at lave homogene grupper.

Eleverne i vore specialtilbud er kendetegnet ved at have brug for undervisning i små grupper, at have brug for en tæt voksenkontakt og guidning samt at have brug for at skoledagen er meget tydeligt struktureret og forudsigelig.

Den enkelte elevs undervisning beskrives gennem individuelle elevbeskrivelser, undervisningsplaner og årsplaner, der tager sit udgangspunkt i elevens kompetencer og udviklingspotentialer. Undervisningen planlægges både i forhold til den enkelte elev, og i forhold til gruppen.

Den sociale læring vægtes højt, da det er væsentligt at kunne navigere i fællesskaber på en hensigtsmæssig måde uanset hvilke udfordringer, man har.

Der lægges i tilbuddene stor vægt på at etablere rammer, der kan udvikle den enkelte elevs faglige, sociale og personlige potentialer. Det er vigtigt, at styrke den enkelte elevs faglige kompetencer, så eleven bliver så dygtig som muligt, og på sigt kan honorere kravene ved en afgangsprøve. Således er der er stort fokus på den faglige progression.

Lille Næstved Skoles specialtilbud ønsker at sikre den enkelte elev et skoletilbud, hvor eleven bliver passende udfordret, samtidig med at eleven trives og møder glad i skole.

I de elevsager, hvor det er nødvendigt, har Lille Næstved Skole et godt og udvidet tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i Næstved Kommune. Det kan fx være sagsbehandlere, psykologer, ergoterapeuter m.fl. Det tværfaglige samarbejde skal sikre, at indsatsen omkring eleverne i specialtilbuddene på Lille Næstved Skole bliver så helhedsorienteret som muligt.

Alle vores specialtilbud har tilknyttet en stab af engagerede lærere og pædagoger med stor erfaring inden for specialundervisning og specialpædagogik. Medarbejderne har også stor erfaring med og kompetencer indenfor relationsarbejde, det tværfaglige samarbejde og udvidet forældresamarbejde.


Undervisningen i vore specialtilbud er kendetegnet ved, at:

  • Undervisningen sker for hele folkeskolens fagrække, og som udgangspunkt deltager eleverne i såvel nationale test som folkeskolens afgangsprøver.
  • Eleverne følger timetallet i folkeskoleloven således, at elever i indskolingen (0.-3. klasse) har 30 ugentlige undervisningstimer, elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse) har 33 ugentlige undervisningstimer, og eleverne i udskolingen (7.-9. klasse) har 35 ugentlige undervisningstimer. Der ansøges hvert år om at konvertere den understøttende undervisning til to-lærertimer, hvorfor timetallet er lidt reduceret.
  • Undervisningen sker med meget tydelig struktur og en stor grad af forudsigelighed for eleverne.
  • Der fokuseres og arbejdes dedikeret i forhold til, at flest mulige elever skal tilbage til almenområdet. Dette sker typisk ved delvis udslusning på områder og inden for fag, der passer til barnet.
  • Der arbejdes med socialfaglige mål for det enkelte barn.


Vi prioriterer et tæt og konstruktivt forældresamarbejde meget højt. Dialog med elevernes forældre sker efter behov, hvilket i perioder kan være dagligt eller med få dages mellemrum. Den tætte og løbende forældredialog kan ske på forskellig vis og med forskellig intensitet: Fra personlige møder, kontaktbøger på Forældreintra over telefonsamtaler til SMS’er – det er situationen, der afgør dialogkanalen.

Der gennemføres endvidere løbende forældresamtaler og skolehjemsamtaler med såvel forældre som den enkelte elev.